ABOUT OUR PRACTICE

LAX architects is a design studio dealing with architecture, urban planning, city sculptures and the design of interactive environments. Our professional activities also include scientific research and design consulting.

LAX architects was founded by two architects from Wrocław: Anna Grajper and Sebastian Dobiesz. LAX has received many awards and distinctions for projects related to architecture, urban planning and public spaces in Poland and abroad – one of them is the “The Boulevard of Physicists – Acoustic Mirrors” project, which is located in the center of Wrocław on the Prof. Zwierzycki’s Boulevard. A significant success of the LAX studio is also winning the international competition Playable City Award, which resulted in the implementation of an interactive installation “Urbanimals” in public spaces of Bristol in the United Kingdom. In addition, LAX’s work and research for the implementation of Interactive Architecture has been awarded by the President of Wrocław with the “30 creative” honorary award, and appreciated with the “Superwizja” prize for the avant-garde young architects, awarded by the Association of Polish Architects.

As part of the scientific research and consultancy conducted at LAX, we specialize in implementing new, interactive technologies in architectural and urban tissue. We work with creative and academic centers such as Watershed Ltd., Bartlett School of Architecture, UCL London, Wroclaw University of Technology, SARP and the Institute of Public Space Research in Warsaw, promoting interactive architecture and seeking innovative design solutions for it.

When creating our projects, it is very important for us that they contribute to real placemaking in the city. We want them to make a clear mark on the mental map of the city among its inhabitants and all visitors. That is why it is so crucial to evoke emotions in the users, which we try to achieve by introducing a magical character to our designs.

LAX architects to pracownia projektowa zajmująca się architekturą, urbanistyką, rzeźbą miejską oraz projektowaniem interaktywnych środowisk. W zakresie naszej profesjonalnej działalności znajdują się także badania naukowe oraz doradztwo projektowe.

Pracownia LAX architects została założona przez dwójkę architektów z Wrocławia: Annę Grajper oraz Sebastiana Dobiesza. W swoim dorobku LAX ma wiele uzyskanych nagród i wyróżnień za projekty dotyczące architektury, urbanistyki oraz przestrzeni publicznych w Polsce i za granicą – jednym z nich jest zrealizowany projekt “Bulwar Fizyków – Zwierciadła Akustyczne”, który zlokalizowany jest w centrum Wrocławia na Bulwarze Prof. Zwierzyckiego. Znaczącym sukcesem pracowni LAX jest także wygrana w międzynarodowym konkursie International Playable City Award, której efektem jest realizacja interaktywnej instalacji Urbanimals w przestrzeniach publicznych Bristolu w Wielkiej Brytanii. Ponadto pracowania LAX za realizacje i badania nad Architekturą Interaktywną została odznaczona przez prezydenta Wrocławia honorową nagrodą “30 kreatywnych” oraz doceniona nagrodą dla awangardowych młodych architektów “Superwizja” przyznawaną przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

W ramach prowadzonych w LAX badań naukowych oraz doradztwa, specjalizujemy się we wdrażaniu nowych, interaktywnych technologii w tkance architektonicznej i urbanistycznej. Współpracujemy z ośrodkami twórczymi i akademickimi takimi jak Watershed Ltd., Bartlett School of Architecture UCL London, Politechnika Wrocławska, SARP czy Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie, popularyzując architekturę interaktywną i poszukując dla niej nowatorskich rozwiązań projektowych.

Tworząc nasze projekty bardzo istotne jest dla nas, aby przyczyniały się one do realnego placemakingu w mieście. Zależy nam, aby odciskały wyraźny ślad na mentalnej mapie miasta wśród jego mieszkańców i wszystkich odwiedzających. Dlatego ważne jest dla nas wywoływanie emocji w odbiorcach, co staramy się czynić nadając magicznego charakteru naszym realizacjom. Dlatego naszym motto jest by tworzyć magię w architekturze.

PARTNERS

ANNA GRAJPER-DOBIESZ, PhD Eng. Arch.
founder, chief architect

Anna Grajper graduated from the Faculty of Architecture at the Wrocław University of Technology in 2011, receiving the “Supervision” award from the Association of Polish Architects for her entire design achievements. During her studies, she also gained architectural education during internships at the Technical University of Oulu in Finland and while working in design offices in England. After graduation, she worked in world-renowned architectural offices such as OMA (Office for Metropolitan Architecture) and De Zwarte Hond.
She developed her interest in contemporary interactive architecture in her PhD thesis conducted at Wrocław University of Science and Technology and partly at the UCL Bartlett School of Architecture in London, studying ludic patterns in the interactive environment of public spaces. She obtained her PhD degree in 2020, defending her thesis entitled: “The Ludic Context of Interactive Architecture in Public Space”.
Anna has been a designer and partner in the LAX group since 2014. She often represents the office as a speaker at scientific and architectural conferences, e.g. Innovative City Forum in Tokyo [JP], Festival of the Future City in Bristol [Great Britain] or ECAADE in Oulu [FI].
From 2021, Anna also holds the position of assistant professor and lecturer at the Opole University of Technology, continuing her research in the field of interactive architecture.

SEBASTIAN DOBIESZ, PhD Eng. Arch.
founder, chief architect

Sebastian Dobiesz graduated from the Wrocław University of Technology in 2011, having defended his diploma thesis entitled “PGR – Pro-ecological farms” in the field of urban strategies for the outskirts of large cities in Poland. During his studies, he did internships and exchanges, e.g. at the Oulu School of Architecture in Finland, Grupo Aranea in Spain and the What Architecture studio in England. After graduation, he continued working in one of the best urban planning offices in the world, KCAP Architects & Planners, where he had the opportunity to co-create large-scale masterplans in Russia and China. One of them was the “Housing with a Mission” project implemented for VANKE and awarded in 2012 at the International Biennale of Architecture and Urban Planning in Hong Kong and Shenzhen.
In 2014, together with Anna Grajper, he founded the LAX group. As a partner and main designer, he represents LAX at international workshops and conferences such as: Festival of the Future City in Bristol [Great Britain], Future is Now in Luhacovice [Czech Republic], or The European Network for Housing Research in Belfast [Northern Ireland]. .
Parallel to his professional work, Sebastian started scientific research on contemporary housing development in the field of micro-apartments. He conducted these studies at the Wrocław University of Technology and at the UCL Bartlett School of Architecture in London. For his research work, Sebastian received the Award of the Minister of Science in 2016. He received his PhD degree in 2020.
Sebastian has been regularly cooperating with scientific institutions since 2019, e.g. by conducting project seminars at the Institute of Public Space Research (IBPP) at the Warsaw Academy of Fine Arts. As a member of the Association of Polish Architects, he acts as a workshop tutor and a judge in urban and architectural competitions.

ANNA GRAJPER-DOBIESZ, PhD Eng. Arch.
founder, chief architect

Anna Grajper-Dobiesz ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Wrocławskiej w 2011 roku otrzymując nagrodę „Supervision” Stowarzyszenia Architektów Polskich za całokształt dorobku projektowego. Podczas studiów, zdobywała edukację architektoniczną także na stażach na Uniwersytecie Technicznym w Oulu w Finlandii i podczas pracy w biurach projektowych w Anglii. Po studiach pracowała w światowej sławy biurach architektonicznych, takich jak OMA (Office for Metropolitan Architecture) i De Zwarte Hond.
Swoje zainteresowania współczesną architekturą dotyczącą interaktywności rozwinęła w swojej pracy doktorskiej prowadzonej na PWr i częściowo w UCL Bartlett School of Architecture w Londynie, badając wzorce ludyczne w interaktywnym środowisku przestrzeni publicznych. Stopień doktora uzyskała w 2020 roku broniąc pracy pt: ”Kontekst ludyczny Architektury Interaktywnej w przestrzeni publicznej”.
Anna od 2014 roku jest projektantką i partnerką w grupie LAX. Często reprezentuje biuro jako prelegentka na konferencjach naukowych i architektonicznych m.in. Innovative City Forum w Tokio [JP], Festival of the Future City w Bristolu [Wielka Brytania] czy ECAADE w Oulu [FI].
Od 2021 roku, Anna zajmuje także stanowisko adiunkta i wykładowcy na Politechnice Opolskiej, kontynuując badania w zakresie architektury interaktywnej.

SEBASTIAN DOBIESZ, PhD Eng. Arch.
founder, chief architect

Sebastian Dobiesz ukończył Politechnikę Wrocławską w 2011 roku obroniwszy pracę dyplomową pt. „PGR – Proekologiczne Gospodarstwa Rolne” z zakresu strategii miejskich dla obrzeży dużych miast w Polsce. Podczas studiów odbywał staże i wymiany m.in. na Oulu School of Architecture w Finlandii, w Grupo Aranea w Hiszpani czy w pracowni What Architecture w Anglii. Po studiach kontynuował pracę w jednym z najlepszych biur urbanistycznych na świecie KCAP Architects & Planners, gdzie miał okazję współtworzyć wielkoskalowe masterplany w Rosji i Chinach. Jednym z nich był projekt „Housing with a Mission” zrealizowany dla firmy VANKE i nagrodzony w 2012 roku na Międzynarodowym Biennale Architektury i Urbanistyki w Hongkongu i Shenzhen.
W 2014 roku, założył wraz z Anną Grajper grupę LAX. Jako partner i główny projektant reprezentuje LAX na międzynarodowych warsztatach i konferencjach takich jak: Festival of the Future City w Bristolu [Wielka Brytania], Future is Now w Luhacovicach [Czechy], czy The European Network for Housing Research w Belfaście [Irlandia Płn.].
Równolegle do pracy zawodowej, Sebastian rozpoczął badania naukowe dotyczące współczesnej zabudowy mieszkaniowej w zakresie mikro-apartamentów. Badania te prowadził na Politechnice Wrocławskiej oraz w UCL Bartlett School of Architecture w Londynie. Za swoją pracę badawczą otrzymał Nagrodę Ministra Nauki w 2016r. Natomiast stopień doktora uzyskał w 2020 roku.
Sebastian od 2019r regularnie prowadzi seminaria projektowe w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej (IBPP) na Warszawskim ASP. Jako członek Stowarzyszenia Architektów Polskich oddz. Wrocław udziela się jako tutor warsztatów oraz sędzia w konkursach urbanistyczno-architektonicznych.