Interactive Ludic Space – seminar and design classes

LAX was invited to run classes on interactive architectural and urban design at Instytut Badań Przestrzeni Publicznej as part of a postgraduate study program “Cities and metropolises. City Studies ” („Miasta i metropolie. Studia miejskie”) / @StudiaMiejskie in Warsaw.

The topics of the classes concerned the design of an interactive urban space in the ludic trend.
At the beginning, the students were introduced to the subject of interactive architecture and the structured approach to design according to the 5W + H methodology, which the students then had to implement in their work on conceptual ideas.
The group was divided into 4 teams, each of which developed a proposal for one interactive development element in an individually selected public space in Warsaw. The essence of the task was to diagnose a spatial or social problem that a given team wanted to solve with its design proposals.
Group 01 saw the problem of the lack of a suitable place in the city where people with different views could vent their emotions and shout out their reflections and beliefs so that everyone could hear and see them. Therefore, the group proposed a sound and light element in the space under the Świętokrzyski Bridge, reacting to the timbre and the loudness of the orator’s voice in a properly designated point. The authors decided to use the rhythm of the bays forming the lower structure of the bridge as a large scale, on which the voice scale would be visualized through appropriate lighting (the more spans highlighted, the louder the voice) and its emotional intensity (the more convinced the person is, the more intense the color of the lights) . Thus, an important element rivaling space has been proposed, which would allow “Scream out” and at the same time would connect users on both sides of the bridge, engaging in a fight for words. At the same time, this installation would have the value of a deep artistic message, showing the way of conducting a discourse without the possibility of hearing each other.
Group 02 drew attention to the problem of long fences necessary for shaping such urban attractions as zoos. Using the example of the space at Ratuszowa Street and Wybrzeże Helskiego in Warsaw, they emphasized that the shaped fence line at the zoo creates an unfriendly urban barrier that also affects the perception of the surrounding space. The students therefore proposed to use the vicinity of the animal runs to create interactive panels placed at a certain distance instead of the fence spans and displaying animated images of animals nearby. According to students, introducing attractions that allow passers-by to interact with animated reminiscences of their favorite animals will positively affect not only the reception of space, but also the functioning of a closed garden for people without tickets. Virtual animals would react to the movement and behavior of recipients, allowing them to tame and play together. This method of gamification of space is a method proven by LAX to activate urban spaces and there would certainly be a chance to achieve the goal of this project.
Group 03 focused on the roads leading “to” and “from the Vistula Boulevards. They noticed that the numerous side streets leading to the dominant public space are rarely frequented. In order to encourage users of urban space to change their walking habits, they proposed introducing a simple animation on the fences and walls of these streets, inspired by the Italian series “La Linea”, popular in the 70-90s. The “stick figure” displayed in their project would accompany selected passers-by, stumbling over existing in space, pillars, curbs, litter bins, etc. and hitting protruding letterboxes, windows, etc. different behaviors and directions of movement, thus creating an infinite number of interaction scenarios. Depending on the activity of the recipients (runners, walkers, cyclists, families with children, the elderly, people with dogs, etc.), the behavior of the protagonist would be adjusted accordingly.
Grupa 04 proposed to create an interactive river in the pedestrianized Stefan Wiechecki Wiech Passage in the center of Warsaw. She noticed that this space has a purely transit character, despite the fact that it is separated by commercial pavilions from the highly motorized space at ul. Marszałkowska, and there aren’t many urban activities going on there. The intention of the group was therefore to give a playful character to the floor shaped into river meanders, which, depending on the season, would react with appropriate animations to the movement of passers-by. In summer, it would create waves of water flows between the feet of space users, and in winter, it would create cracks under the shoes as if you walk on thin ice. Students also noticed the potential of such a shaped public space as a material for the creation of further play and interaction scenarios by other artists in the future, as well as the possibility of adapting to festivals and cultural events. The animation can imitate, for example, the flow of hot lava, giving future artists a wide range of possibilities.

Tematyka przeprowadzonych zajęć dotyczyła projektowania interaktywnej przestrzeni miejskiej w nurcie ludycznym.
Na wstępie, studenci zostali zapoznani przez prowadzących z tematyką architektury interaktywnej oraz z ustrukturyzowanym podejściem do projektowania wg metodologii 5W+H, którą studenci następnie mieli zadanie wdrożyć w swojej pracy nad pomysłami koncepcyjnymi.
Grupa podzieliła się na 4 zespoły, z których każdy opracowywał propozycję jednego interaktywnego elementu zagospodarownia w wybranej indywidualnie przestrzeni publicznej Warszawy. Istotą zadania było zdiagnozowanie problemu przestrzennego lub społecznego, który swoimi propozycjami projektowymi dany zespół chciał rozwiązać.
Grupa 01 dostrzegła problem braku odpowiedniego miejsca w mieście, w którym osoby o różnych poglądach mogłyby dać upust swoim emocjom i wykrzyczeć swoje refleksje i przekonania tak aby każdy mógł je usłyszeć i dostrzec. Grupa zaproponowała więc w przestrzeni pod mostem Świętokrzyskim element dźwiękowo-świetlny reagujący na tembr oraz donośność głosu oratora znajdującego się w odpowiednio wyznaczonym do tego punkcie. Autorzy postanowili wykorzystać rytm przęseł tworzących dolną konstrukcję mostu jako wielkogabarytową podziałkę, na której poprzez odpowiednie oświetlenie obrazowana byłaby skala głosu (im więcej przęseł podświetlonych tym donośniejszy głos) oraz jej natężenie emocjonalne (im osoba bardziej przekonana do swoich racji tym kolor świateł staje się intensywniejszy). Tym samym został zaproponowany istotny element rywalizujący przestrzeń, który pozwoliłby “Wykrzyczeć się” i zarazem połączyłby użytkowników po dwóch stronach mostu angażując do walki na słowa. Jednocześnie instalacja ta miałaby walor głębokiego przekazu artystycznego, w którym ukazany jest sposób prowadzenia dyskursu bez możliwości usłyszenia się wzajemnie.
Grupa 02 zwróciła uwagę na problem długich ogrodzeń niezbędnych przy kształtowaniu takich atrakcji miejskich jak ogrody zoologiczne. Podkreślili na przykładzie przestrzeni przy ul.Ratuszowej i Wybrzeża Helskiego w Warszawie, że kształtowana linia ogrodzenia zoo tworzy nieprzyjazną barierę urbanistyczną wpływającą także na odbiór otaczającej przestrzeni. Studenci zaproponowali więc wykorzystanie sąsiedztwa wybiegów dla zwierząt do stworznia interaktywnych paneli umieszczanych co pewien dystans zamiast przęseł płotu i wyświetlających animowane obrazy zwierząt znajdujących się tuż obok. Zdaniem studentów wprowadzenie atrakcji pozwalającej przechodniom wejść w interakcje z animowanymi reminiscencjami ulubionych zwierząt wpłynie korzystnie nie tylko na odbiór przestrzeni ale także na funkcjonowanie ogrodu zamkniętego dotychczas na osoby bez biletów, Wirtualne zwierzęta reagowałyby na ruch i zachowanie odbiorców, pozwalając się oswoić i razem pobawić. Ten sposób grywalizacji przestrzeni jest metodą sprawdzoną przez LAX do aktywizacji przestrzeni miejskich i z pewnością istniałaby szansa aby osiągnąć zamierzenie tego projektu.
Grupa 03 skupiła się na drogach prowadzących „do” i „z„ Bulwarów Wiślanych. Zauważyli bowiem, że liczne boczne uliczki prowadzące do dominującej przestrzeni publicznej są rzadko uczęszczane. Aby zachęcić użytkowników przestrzeni miejskiej do zmiany przyzwyczajeń spacerowych, zaproponowali wprowadzenie prostej animacji na płotach i ścianach tych ulic, inspirowanej popularnym w latach 70-90’ serialem „La Linea” produkcji włoskiej. Wyświetlany w ich projekcie „ludzik” miałby towarzyszyć wybranym przechodniom potykając się przy tym o istniejące w przestrzeni, słupy, krawężniki, kosze na śmieci itp. oraz uderzając się o wystające skrzynki na listy, okna itp. Użytkownicy mogliby przy tym tworzyć inscenizacje zmuszające postać do innych zachowań i kierunków ruchu, tworząc tym samym nieskończoną ilość scenariuszy interakcji. W zależności bowiem od aktywności odbiorców (biegacze, spacerowicze, rowerzyści, rodziny z dziećmi , osoby starsza, osoby z psami itp.) sposób zachowania bohatera ulegałby odpowiedniemu dopasowaniu.
Grupa 04 zaproponowała stworzenie interaktywnej rzeki w przestrzeni ciągu pieszego Pasażu Stefana Wiecheckiego Wiecha w centrum Warszawy. Dostrzegła bowiem iż przestrzeń ta ma czysto tranzytowy charakter, mimo iż jest oddzielona pawilonami handlowymi od przestrzeni silnie zmotoryzowanej ul. Marszałkowskiej, i nie dzieje się w niej zbyt wiele aktywności miejskich. Intencją grupy było więc nadanie zabawowego charakteru posadzce ukształtowanej w meandry rzeczne, która w zależności od pory roku reagowałaby odpowiednimi animacjami na ruch przechodniów. Latem tworzyłaby fale przepływów wody pomiędzy stopami użytkowników przestrzeni, a zimą tworzyłaby pęknięcia pod butami niczym przy stąpaniu po kruchym lodzie. Studenci dostrzegli także potencjał tak kształtowanej przestrzeni publicznej jako materii do tworzenia kolejnych scenariuszy zabaw i interakcji przez innych artystów w przyszłości, jak również możliwość adaptowania pod święta i wydarzenia kulturalne. Animacja może bowiem imitować np. przepływ gorącej lawy dając przyszłym artystom szeroki wachlarz możliwości.

type: seminar/workshop

status: realised

university: IBPP Instytut Badań Przestrzeni Miejskiej

tutors: arch. Anna Grajper, arch. Sebastian Dobiesz

year: 2022

location: Warsaw[PL]