“THE BOULEVARD OF PHYSICISTS” – THE GARDEN OF PHYSICAL EXPERIENCES

“BULWAR FIZYKÓW” – OGRÓD DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH

THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

VISUALISATION FROM THE SIDE OF THE POMORSKI BRIDGE / WIZUALIZACJA OD STRONY MOSTU POMORSKIEGO

THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

SITE PLAN / PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt powstał dzięki mieszkańcom miasta Wrocławia, którzy w ramach Wrocławskiego Budżetu obywatelskiego 2017 wybrali w głosowaniu ideę rewitalizacji tej części nabrzeża Odry.

Bulwar prof. Zwierzyckiego jest obecnie mało uczęszczanym i mało atrakcyjnym miejscem z uwagi na układ komunikacyjny tej części Wrocławia oraz z uwagi na funkcję i rozplanowanie przyległych mu budynków. W założeniach, które zainicjowały proces powstawania projektu znalazły się jednak zapewnienia zarówno Wydziału Fizyki i Astronomii jak i Instytutu Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego, o planach stworzenia muzeów tematycznych otwartych na zwiedzających od strony rzeki Odry. Proponowana nowa funkcja bulwaru, w tym przede wszystkim rozmieszczenie interaktywnych instalacji fizycznych oraz lapidarium geologicznego będzie pełnić zatem rolę reprezentacyjnych eksponatów zachęcających do odwiedzenia tychże muzeów. Projektowane urządzenia nie będą przy tym generować żadnych dźwięków, które mogłyby rozprzestrzeniać się po terenie bulwaru, zachowując tym samym spokojny charakter miejsca. Przestrzeń bulwaru zyska zatem przyciągający wygląd oraz funkcję, stając się jedną z nielicznych przestrzeni tego typu w Polsce i pierwszą we Wrocławiu.

 • Głównym celem projektu zatytułowanego “Bulwar Fizyków” jest nadanie mu nowej funkcji Ogrodu Doświadczeń Fizycznych. Realizacja tego celu odbywa się poprzez umieszczenie w jego przestrzeni zestawu interaktywnych instalacji fizycznych o różnych właściwościach. Instalacje te lokalizowane są we wszystkich miejscach, w których ich posadowienie nie koliduje z istniejącymi sieciami podziemnej infrastruktury technicznej, ze strefami ochronnymi drzew ani z drogą pożarową. Projekt zakłada umiejscowienie innego rodzaju zabawki fizycznej w każdym miejscu pozwalającym na jego posadowienie. Na lokalizację urządzeń wpływa także układ funkcjonalno-przestrzenny sąsiadujących budynków oraz nasłonecznienie i układ nabrzeża rzeki Odry.
 • Drugim celem projektu jest rewitalizacja Bulwaru jako atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Realizacja tego celu odbywa się poprzez odnowienie istniejących nawierzchni oraz wyposażenie terenu w nowoczesne siedziska, kosze na śmieci, oświetlenie itp. Przyjęto, iż istniejąca kompozycja przestrzenna zdefiniowana liniami podziału nawierzchni trawiastych i komunikacyjnych, bardzo dobrze podkreśla krzywiznę historycznej fasady budynku uniwersytetu dlatego trawniki zachowano w ich obecnej formie i lokalizacji. Dla poprawienia funkcjonalności terenu zaprojektowano nową ścieżkę między drzewami, która zapewni wygodny dostęp do projektowanych instalacji fizycznych oraz poprawi dostęp do krawędzi nabrzeża rzeki Odry.
 • IDEA

  Główną ideą realizowanej koncepcji jest odzwierciedlenie w przestrzeni Bulwaru zjawiska fizycznego przepływu wody i nadanie mu architektonicznego wyrazu. Zabieg ten ma w sposób symboliczny nawiązywać do płynącej obok rzeki Odry, oraz obrazować kierunki badań naukowych realizowanych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w którego sąsiedztwie znajduje się bulwar prof. Zwierzyckiego, i tym samym być wzorcowym modelem fizycznym unaoczniającym osobom odwiedzającym Ogród Doświadczeń Fizycznych, zasady i wzory, które wpływają na kształt i zachowanie wody. Stąd, sposób kształtowania elementów zagospodarowania przestrzeni bulwaru wynika wprost z zasad fizycznych i ma za zadanie stanowić narzędzie wykorzystywane w działaniach dydaktycznych przeprowadzanych na tym terenie. Z tego powodu formy wszystkich instalacji fizycznych oraz siedzisk, są pochodnymi kształtu kropli wody. Z kolei kształt ścieżki zagospodarowującej przestrzeń między szpalerami drzew i wokół urządzeń formowany jest na podstawie zjawiska przepływów. We współpracy z pracownikami Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego opracowano symulację linii przepływu rzeki Odry przez przestrzeń bulwaru i na jej podstawie zaproponowano rysunek nawierzchni z siatki stalowej.

  THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

  THE SCHEME OF THE DESIGN IDEA / SCHEMAT IDEOWY

  INTERACTIVE PHYSICAL INSTALLATIONS / INTERAKTYWNE INSTALACJE FIZYCZNE

  Na Bulwarze prof. J. Zwierzyckiego projektowanych jest 6 interaktywnych urządzeń edukacyjnych związanych z takimi działami fizyki jak: akustyka, astrofizyka, optyka, mechanika oraz materiały.

  THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

  ROTATING PLATFORM | SECTION: MECHANICS “Go”
  PLATFORMA OBROTOWA | DZIAŁ: MECHANIKA “Idź”
  Urządzenie fizyczne działające za pomocą Siły Coriolisa, która powoduje, że idąc po platformie w jedną stronę, instalacja kręci się w stronę przeciwną. Obserwowane zjawisko fizyczne wynika z zasady zachowania momentu pędu. W celu zatrzymania się, należy pochylić się do jej środka.

  DELAYED SOUND | SECTION: ACOUSTICS “Speak and listen”
  SPÓŹNIONY DŹWIĘK | DZIAŁ: AKUSTYKA “Mów i słuchaj”
  Instalacja fizyczna, która pozwala ukazać zjawisko fizyczne dźwięku jako falę akustyczną, która zależna jest od długości tunelu dźwiękowego. Urządzenie to zbudowane jest ze zwiniętej rury, której wlot i wylot znajdują się obok siebie aby można było usłyszeć efekt opóźnienia. Prędkość dźwięku w określonym ośrodku jest prędkością rozchodzenia się w nim zaburzenia mechanicznego. Fala dźwiękowa porusza się w powietrzu z prędkością około 330 m/s. W naszej zabawce, na przebycie 100 metrów, dźwięk potrzebuje około 0,3 sekundy, zaś na 300 metrów ok 1 sekundę.

  THE SUN DIAL | SECTION: ASTROPHYSICS “Read”
  ZEGAR SŁONECZNY | DZIAŁ: ASTROFIZYKA “Odczytaj”
  Instalacja fizyczna – zegar słoneczny – na podstawie zmiany pozycji Słońca odmierza godzinę oraz datę. Działanie urządzenia wykorzystuje obrotowy ruch Ziemi i poprzez zastosowanie nieruchomych elementów rzucających cień na odpowiednie podziałki, pozwala odczytać godzinę oraz datę.

  OPTICAL DISCS | SECTION: OPTICS “See”
  TARCZE OPTYCZNE | DZIAŁ: OPTYKA “Zobacz”
  Dzięki zjawisku złudzenia optycznego, kolorowe tarcze wprawiane w ruch pozwalają na powstawanie różnych animacji oraz obserwacje nietypowych zjawisk.

  LAPIDARIUM | SECTION: OPTICS “Touch”
  LAPIDARIUM | DZIAŁ: MATERIAŁY “Dotknij”
  W mini lapidarium znajduje się kilka skał o różnych rozmiarach i materiałach, których cechą wspólną jest pochodzenie z terenów dolnego śląska. Skały w formie kropel, rozmieszczone zostały na mapie w miejscach ich wydobycia. Dotykając i oglądając z bliska poszczególne elementy można zaobserwować nie tylko różnice kolorystyczne, ale także ich temperaturę oraz fakturę.

  THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

  MORE INFORMATION ABOUT THE ACOUSTIC MIRRORS INSTALLATION COMING SOON. / WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZWIERCIADEŁ AKUSTYCZNYCH WKRÓTCE.

  THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

  Kontakt w sprawie materiałów dla prasy: mail@lax.com.pl

  type: urban plan/architecture

  status: concept/realisation

  area: 0,5 ha

  year: 2018

  location: Wrocław [PL]

  authors: arch. Anna Grajper, arch. Sebastian Dobiesz

  cooperation: WFiA UWr – Maciej Matyka, Remigiusz Durka, Bartosz Strzelczyk

  WBO 2017: 12,15,263

  WBO 2018: 18 , 24