ACOUSTIC MIRRORS – “THE BOULEVARD OF PHYSICISTS” – THE GARDEN OF PHYSICAL EXPERIENCES

ZWIERCIADŁA AKUSTYCZNE – “BULWAR FIZYKÓW” – OGRÓD DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH

THE BOULEVARD OF PHYSICISTS
acoustic mirror

The first stage of the concept named “The Boulevard Of Physicists” – The Garden Of Physical Experiences” is a project of the two interactive Acoustic Mirrors located along the facade of the Wrocław University’s building. The next stages of the project will be implemented in the coming years as part of the project WBO – Wrocław Citizens’ Budget.

The primary function of the Acoustic Mirrors is the transmission of sound at a distance between two people who stand at the focal points of the opposite mirrors. The shape of the Acoustic Mirrors resembles a form of dripping water drop with adjustments to the technical requirements that acoustic mirrors must meet. The concavity of the mirror in a parabolic shape was set in the distance of 1.2 m from the mirror sphere in order to allow a convenient usage. The height of the mirror was set at a height of about 1.3 m which is the optimal height for the design of this type of devices.
Moreover the shape and a glossy coating of the Acoustic Mirrors create a reflective surface that distorts the surroundings like a crooked mirror where people could observe their anamorphic images and be observers of other refraction phenomena of the Boulevard area.

Koncepcja projektowa pn. “Bulwar Fizyków. Ogród doświadczeń fizycznych” zakłada podział realizacji inwestycji na kilka etapów, z których pierwszym są dwa interaktywne Zwierciadła Akustyczne zlokalizowane wzdłuż fasady budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. Kolejne etapy będą realizowane w kolejnych latach w ramach środków Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Główną funkcją Zwierciadeł Akustycznych jest transmisja dźwięku na odległość pomiędzy dwiema osobami znajdującymi się w ogniskowych przeciwległych zwierciadeł. Obiekty zaprojektowane są w formie przypominającej kapiącą kroplę wody, a ich kształt został dostosowany do technicznych wymagań jakie muszą spełniać zwierciadła akustyczne. Paraboliczna wklęsłość zwierciadła została dobrana w taki sposób aby umożliwić ustanowienie ogniskowej zwierciadła w wygodnej dla użytkowników odległości czyli ok 1,2m od czaszy zwierciadła. Wysokość zwierciadła została podyktowana wyznaczeniem jego osi użytkowania na wysokości ok 1,3m która jest optymalną wysokością przy projektowaniu tego typu urządzeń. Dzięki połączeniu w jednej formie zarówno wklęsłości jak i wypukłości oraz zastosowaniu powłoki połyskliwej, projektowane Zwierciadła Akustyczne pełnią także funkcję rekreacyjną tzw. krzywego zwierciadła, w którym użytkownicy będą mogli obserwować swoją zniekształconą podobiznę i być obserwatorami innych zjawisk załamywania odbitego obrazu.

THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

ELEVATIONS OF ACOUSITC MIRROR / WIDOKI ZWIERCIADŁA AKUSTYCZNEGO

CONCEPT of COMPLEX DEVELOPMENT OF “THE BOULEVARD OF PHYSICISTS” / KONCEPCJA CAŁOŚCI ZAGOSPODAROWANIA “BULWARU FIZYKÓW”

THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

VISUALISATION OF “THE BOULEVARD OF PHYSICISTS” – ACOUSTIC MIRROR / WIZUALIZACJA “BULWARU FIZYKÓW” – ZWIERCIADŁO AKUSTYCZNE

THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

VISUALISATION FROM THE SIDE OF THE POMORSKI BRIDGE / WIZUALIZACJA OD STRONY MOSTU POMORSKIEGO

SCALE MODEL OF ACOUSITC MIRROR / MODEL ZWIERCIADŁA AKUSTYCZNEGO

THE BOULEVARD OF PHYSICISTS
THE BOULEVARD OF PHYSICISTS
THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

MORE ABOUT THE PROJECT: “THE BOULEVARD OF PHYSICISTS” / WIĘCEJ O PROJEKCIE: “BULWAR FIZYKÓW”

type: interactive/acoustic architecture

status: realisation

year: 2019

location: Wrocław [PL]

investor: Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław

tags:: Zwierciadła akustyczne / ogniskowanie dźwięku / Acoustic mirrors / Whisper Dish

photos: Maciej Lulko