“THE BOULEVARD OF PHYSICISTS” – THE GARDEN OF PHYSICAL EXPERIENCES

“BULWAR FIZYKÓW” – OGRÓD DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH

THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

VISUALISATION FROM THE SIDE OF THE POMORSKI BRIDGE / WIZUALIZACJA OD STRONY MOSTU POMORSKIEGO

THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

SITE PLAN / PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

The Boulevard of prof. Zwierzycki is currently a less frequented and unattractive place due to the pedestrian routes and traffic system of this part of Wrocław city, and because od the function and layout of buildings adjacent to it. The main assumptions of the project were creating the foreground to adjacent buildings: the Faculty of Physics and Astronomy and the Institute of Geology of the University of Wrocław with museums on the ground floor. The proposed new boulevard function, including primarily the arrangement of interactive physical installations and the geological lapidarium will therefore act as representative exhibits encouraging to visit these museums. The designed devices will not generate any sounds that could spread throughout the boulevard, thus maintaining the calm nature of the place. Thus, the boulevard space will gain an attractive appearance and function, becoming one of the few spaces of this type in Poland and the first in Wrocław.

 • The main purpose of the project ” The Boulevard Of Physicists” is to give it a new function as a Garden of Physical Experiments. This goal is achieved by placing a set of interactive physical installations with different properties in its space. These installations are located in all places where their foundation does not interfere with existing underground technical infrastructure networks, with tree protection zones or with a fire path. The project involves placing a different type of physical toy in every place that allows its foundation. The location of the devices is also affected by the functional and spatial layout of the neighboring buildings, as well as sunshine and the waterfront arrangement of the Odra River.
 • The second aim is to revitalize the Boulevard as an attractive public space. This goal is achieved by renewing existing surfaces and equipping the area with modern seats, litter bins, lighting, etc. It has been assumed that the existing spatial composition defined by grass and communication pavement dividing lines, very well emphasizes the curvature of the historical facade of the university building, therefore the lawns have been preserved in their current form and location. To improve the functionality of the area, a new path between the trees has been designed, which will provide convenient access to the designed physical installations and improve access to the edge of the Odra river embankment.
 • Bulwar prof. Zwierzyckiego jest obecnie mało uczęszczanym i mało atrakcyjnym miejscem z uwagi na układ komunikacyjny tej części Wrocławia oraz z uwagi na funkcję i rozplanowanie przyległych mu budynków. W założeniach, które zainicjowały proces powstawania projektu znalazły się jednak zapewnienia zarówno Wydziału Fizyki i Astronomii jak i Instytutu Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego, o planach stworzenia muzeów tematycznych otwartych na zwiedzających od strony rzeki Odry. Proponowana nowa funkcja bulwaru, w tym przede wszystkim rozmieszczenie interaktywnych instalacji fizycznych oraz lapidarium geologicznego będzie pełnić zatem rolę reprezentacyjnych eksponatów zachęcających do odwiedzenia tychże muzeów. Projektowane urządzenia nie będą przy tym generować żadnych dźwięków, które mogłyby rozprzestrzeniać się po terenie bulwaru, zachowując tym samym spokojny charakter miejsca. Przestrzeń bulwaru zyska zatem przyciągający wygląd oraz funkcję, stając się jedną z nielicznych przestrzeni tego typu w Polsce i pierwszą we Wrocławiu.

 • Głównym celem projektu zatytułowanego “Bulwar Fizyków” jest nadanie mu nowej funkcji Ogrodu Doświadczeń Fizycznych. Realizacja tego celu odbywa się poprzez umieszczenie w jego przestrzeni zestawu interaktywnych instalacji fizycznych o różnych właściwościach. Instalacje te lokalizowane są we wszystkich miejscach, w których ich posadowienie nie koliduje z istniejącymi sieciami podziemnej infrastruktury technicznej, ze strefami ochronnymi drzew ani z drogą pożarową. Projekt zakłada umiejscowienie innego rodzaju zabawki fizycznej w każdym miejscu pozwalającym na jego posadowienie. Na lokalizację urządzeń wpływa także układ funkcjonalno-przestrzenny sąsiadujących budynków oraz nasłonecznienie i układ nabrzeża rzeki Odry.
 • Drugim celem projektu jest rewitalizacja Bulwaru jako atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Realizacja tego celu odbywa się poprzez odnowienie istniejących nawierzchni oraz wyposażenie terenu w nowoczesne siedziska, kosze na śmieci, oświetlenie itp. Przyjęto, iż istniejąca kompozycja przestrzenna zdefiniowana liniami podziału nawierzchni trawiastych i komunikacyjnych, bardzo dobrze podkreśla krzywiznę historycznej fasady budynku uniwersytetu dlatego trawniki zachowano w ich obecnej formie i lokalizacji. Dla poprawienia funkcjonalności terenu zaprojektowano nową ścieżkę między drzewami, która zapewni wygodny dostęp do projektowanych instalacji fizycznych oraz poprawi dostęp do krawędzi nabrzeża rzeki Odry.
 • IDEA

  The main idea of the concept is to reflect the phenomenon of physical water flow at the Boulevard and give it an architectural expression. This treatment is supposed to symbolically refer to the flowing Odra River and to illustrate the principles and patterns that affect the shape and behavior of water. Hence, the method of shaping boulevard space development elements results directly from physical principles and is intended to be a tool used in didactic activities carried out in this area. For this reason, the forms of all physical installations and seats are derived from the shape of a water drop. In turn, the shape of the path developing the space between rows of trees and around devices is formed on the basis of the phenomenon of flows. In cooperation with the employees of the Faculty of Physics and Astronomy of the University of Wrocław, a simulation of the Odra River flow line through the boulevard space was developed and a steel mesh surface drawing was proposed.

  Główną ideą realizowanej koncepcji jest odzwierciedlenie w przestrzeni Bulwaru zjawiska fizycznego przepływu wody i nadanie mu architektonicznego wyrazu. Zabieg ten ma w sposób symboliczny nawiązywać do płynącej obok rzeki Odry, oraz obrazować kierunki badań naukowych realizowanych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w którego sąsiedztwie znajduje się bulwar prof. Zwierzyckiego, i tym samym być wzorcowym modelem fizycznym unaoczniającym osobom odwiedzającym Ogród Doświadczeń Fizycznych, zasady i wzory, które wpływają na kształt i zachowanie wody. Stąd, sposób kształtowania elementów zagospodarowania przestrzeni bulwaru wynika wprost z zasad fizycznych i ma za zadanie stanowić narzędzie wykorzystywane w działaniach dydaktycznych przeprowadzanych na tym terenie. Z tego powodu formy wszystkich instalacji fizycznych oraz siedzisk, są pochodnymi kształtu kropli wody. Z kolei kształt ścieżki zagospodarowującej przestrzeń między szpalerami drzew i wokół urządzeń formowany jest na podstawie zjawiska przepływów. We współpracy z pracownikami Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego opracowano symulację linii przepływu rzeki Odry przez przestrzeń bulwaru i na jej podstawie zaproponowano rysunek nawierzchni z siatki stalowej.

  THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

  THE SCHEME OF THE DESIGN IDEA / SCHEMAT IDEOWY

  INTERACTIVE PHYSICAL INSTALLATIONS / INTERAKTYWNE INSTALACJE FIZYCZNE

  There are 6 interactive installations that are designed related to such area of physics as: acoustics, astrophysics, optics, mechanics and materials.

  Na Bulwarze prof. J. Zwierzyckiego projektowanych jest 6 interaktywnych urządzeń edukacyjnych związanych z takimi działami fizyki jak: akustyka, astrofizyka, optyka, mechanika oraz materiały.

  THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

  ROTATING PLATFORM | SECTION: MECHANICS “Go”
  PLATFORMA OBROTOWA | DZIAŁ: MECHANIKA “Idź”
  Urządzenie fizyczne działające za pomocą Siły Coriolisa, która powoduje, że idąc po platformie w jedną stronę, instalacja kręci się w stronę przeciwną. Obserwowane zjawisko fizyczne wynika z zasady zachowania momentu pędu. W celu zatrzymania się, należy pochylić się do jej środka.

  DELAYED SOUND | SECTION: ACOUSTICS “Speak and listen”
  SPÓŹNIONY DŹWIĘK | DZIAŁ: AKUSTYKA “Mów i słuchaj”
  Instalacja fizyczna, która pozwala ukazać zjawisko fizyczne dźwięku jako falę akustyczną, która zależna jest od długości tunelu dźwiękowego. Urządzenie to zbudowane jest ze zwiniętej rury, której wlot i wylot znajdują się obok siebie aby można było usłyszeć efekt opóźnienia. Prędkość dźwięku w określonym ośrodku jest prędkością rozchodzenia się w nim zaburzenia mechanicznego. Fala dźwiękowa porusza się w powietrzu z prędkością około 330 m/s. W naszej zabawce, na przebycie 100 metrów, dźwięk potrzebuje około 0,3 sekundy, zaś na 300 metrów ok 1 sekundę.

  THE SUN DIAL | SECTION: ASTROPHYSICS “Read”
  ZEGAR SŁONECZNY | DZIAŁ: ASTROFIZYKA “Odczytaj”
  Instalacja fizyczna – zegar słoneczny – na podstawie zmiany pozycji Słońca odmierza godzinę oraz datę. Działanie urządzenia wykorzystuje obrotowy ruch Ziemi i poprzez zastosowanie nieruchomych elementów rzucających cień na odpowiednie podziałki, pozwala odczytać godzinę oraz datę.

  OPTICAL DISCS | SECTION: OPTICS “See”
  TARCZE OPTYCZNE | DZIAŁ: OPTYKA “Zobacz”
  Dzięki zjawisku złudzenia optycznego, kolorowe tarcze wprawiane w ruch pozwalają na powstawanie różnych animacji oraz obserwacje nietypowych zjawisk.

  LAPIDARIUM | SECTION: OPTICS “Touch”
  LAPIDARIUM | DZIAŁ: MATERIAŁY “Dotknij”
  W mini lapidarium znajduje się kilka skał o różnych rozmiarach i materiałach, których cechą wspólną jest pochodzenie z terenów dolnego śląska. Skały w formie kropel, rozmieszczone zostały na mapie w miejscach ich wydobycia. Dotykając i oglądając z bliska poszczególne elementy można zaobserwować nie tylko różnice kolorystyczne, ale także ich temperaturę oraz fakturę.

  THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

  MORE INFORMATION ABOUT THE ACOUSTIC MIRRORS INSTALLATION: HERE

  THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

  type: urban plan/architecture

  status: concept/realisation

  area: 0,5 ha

  year: 2018

  location: Wrocław [PL]

  authors: arch. Anna Grajper, arch. Sebastian Dobiesz

  cooperation: WFiA UWr – Maciej Matyka, Remigiusz Durka, Bartosz Strzelczyk

  WBO 2017: 12,15,263

  WBO 2018: 18 , 24